1. پروتئین ها شامل :
کنسانتره ، ایزوله ، کازئین ، هیدرولیزه.


2. کربوهیدرات ها شامل :

گینر، کربو ، مس.


3. آمینوها شامل :

آمینوانرژی ، آمینو آرژنین ، آمینو کارنتین ، آمینواگ ، آمینو میلک ، آمینو بیف ، بی سی ای ای.


4. لوسین 

5. گلوتامین

6. ال سیترولین (سیترولین مالات)

7. کراتین

8. دکستروز

9. بتا آلانین

10. اچ ام بی

 

مشاوره و دریافت برنامه

از طریق واتس اپ

 

WhatsApp