سرشانه

سرشانه دمبل آرنولدی نشسته

سرشانه اسمیت از پشت

جلو بازو

جلو بازو دمبل متناوب

جلو بازو هالتر لاری

سینه

قفسه بالا سینه دمبل چکشی

فلای دستگاه

پشت بازو

پشت بازو جفت دست دمبل

پشت بازو سیم کش

زیر بغل

پول آور

زیر بغل سیم کش از جلو

عضلات پا

جلو پا دستگاه

پشت پا دستگاه