قفسه بالا سینه دمبل چکشی

فلای دستگاه

کراس اور از پایین به بالا

پرس سینه هالتر

شنا سوئدی

بالا سینه دمبل موازی

کراس اور قفسه سینه

پرس زیر سینه دمبل

پرس سینه هاتر گیوتین

فلای دستگاه تک دست

قفسه بالا سینه دمبل

قفسه زیر سینه دمبل

کراس اور زیر سینه تک دست

کراس اور زیر سینه

پرس سینه دمبل چرخشی

پرس زیر سینه دمبل موازی

بالا سینه دمبل

کراس اور قفسه بالا سینه