پشت بازو سیمکش از بالای سر

پشت بازو سیم کش

پشت بازو کیک بک دمبل تک

پشت بازو پرس

پشت بازو هالتر خوابیده

پشت بازو جفت دست ایستاده

پشت بازو دیپ

پشت بازو کیک بک سیمکش

اسکال کراشر جفت

پشت بازو سیمکش تک دست

پشت بازو دمبل تک ایستاده

پشت بازو دمبل خوابیده رو به داخل