جلو بازو دمبل متناوب

جلو بازو هالتر لاری

جلو بازو هالتر

جلو بازو سیمکش

جلو بازو کراس فیگوری

جلو بازو جفت دمبل اسپایدر

جلو بازو دمبل جفت

جلو بازو دمبل چکشی به داخل

جلو بازو دمبل چکشی متناوب

مچ هالتر

جلو بازو سیم تک داخل

جلو بازو دمبل چکشی جفت

جلو بازو طناب

جلو بازو جفت چکشی اسپایدر

جلو بازو جفت چکشی لاری

جلو بازو جفت دمبل لاری

جلو بازو چکشی تک لاری

جلو بازو چکشی داخل لاری

جلو بازو دمبل تک

جلو بازو کراس فیگوری تک

جلو بازو هالتر دست باز

جلو بازو هاتر دست برعکس

جلو بازو هالتر دست جمع

جلو بازو دمبل تک لاری

ساعد دمبل به داخل

ساعد دمبل خارج

ساعد دمبل

ساعد صفحه

ساعد هالتر از پشت

مچ دمبل به داخل