پول آور دمبل

زیر بغل دمبل تک خم

پلاور سیمکش

زیر بغل سیم از جلو دست متوسط

بارفیکس دست متوسط

بارفیکس دست موازی

قایقی دست باز

قایقی دست برعکس متوسط

قایقی دست متوسط

قایقی دوبل

لت از جلو دست برعکس متوسط

لت از جلو نیمه بالا

لت از جلو نیمه پایین

لت دوبل

لت سیم از جلو دست باز

اچ دستگاه تک دست

بارفیکس دست باز

پرس پشت دمبل موازی

پلاور سیمکش خم

ددلیفت دمبل نیمه بالا

ددلیفت دمبل تیمه پایین

ددلیفت

زیر بغل سیم از بالا با کتف

زیر بغل سیم از پشت

زیر بغل فیله

زیر بغل هالتر خم

زیر بغل سیم از جلو دست جمع

سلام ژاپنی