برنامه های تمرینی

آموزش حرکات

آموزش اصولی اجرای حرکات

حرکات بدنسازی هرکدام دارای دامنه های مختلف، برای فشار آوردن به قسمت های بخصوصی از عضله می‌باشند.
بهتر است با یادگیری روش صحیح انجام آنها از آسیب های احتمالی جلوگیری کنیم.