1-جلو بازو کراس فیگور تک

2-جلو بازو طناب

3-جلو بازو جفت چکشی اسپایدر

4-جلو بازو هالتر دست برعکس

5-جلو بازو سیم کش داخل

6-جلو بازو هالتر دست جمع

7-جلو بازو دمبل تک

8-جلو بازو هالتر دست باز

9-جلو بازو دمبل چکشی جفت

10-جلو بازو جفت دمبل لاری

11-جلو بازو دمبل تک لاری

12-جلو بازو جفت چکشی لاری

13-جلو بازو چکشی تک لاری

14- جلو بازو چکشی داخل لاری

15- جلو بازو هالتر اسپایدر