1-زیر بغل سیم از پشت

2-اچ دستگاه تک دست

3-پلاور دمبل

4-زیر بغل سیمم از بالا با کتف

5-قایقی دست متوسط

6-قایقی دست باز

7-قایقی دست برعکس متوسط

8-لت دوبل

9-قایقی دوبل

10-زیر بغل دمبل تک خم

11-زیر بغل سیم از جلو دست جمع

12-لت از جلو نیمه پایین

13-لت از جلو دست عکس متوسط

14-لت سیم از جلو ست باز

15-دلیفت دمبل نیمه پایین

16-زیر بغل فیله

17-لت از جلو نیمه بالا

18-ددلیفت دمبل نیمه بالا

19-بار فیکس دست موازی

20-بارفیکس دست باز

21-زیر بغل هالتر خم

22-ددلیفت

23-سلام ژاپنی

24-پلاور سیمکش خم

25-پرس پشت دمبل موازی