1-ساعد دمبل خارج

2-ساعد صفحه

3-ساعد هالتر از پشت

4-ساعد دمبل

5-ساعد دمبل به داخل

6-مچ دمبل به داخل