1-پرس زیر سینه دمبل

2-بالا سینه دمبل

3-پرس زیر سینه دمبل موازی

4-پرس زیر سینه دمبل چرخشی

5-پرس ینه هالتر گیوتین

6-فلای دستگاه تک دست

7-کراس اور زیر سینه تک دست

8-قفسه بالا سینه دمبل

9-قفسه زیر سینه دمبل

10-کراس اور زیر سینه

11-کراس اور قفسه بالا سینه

12-بالا سینه دمبل موازی

13-کراس اور قفسه سینه