1-ساق پا ایستاده روی صفحه جمع

2-ساق پا ایستاده دستگاه

3-سی سی اسکوات

4-ساق پا ایستاده روی صفحه

5-هاگ پا دستگاه

6-ساق پا ایستاده

7-خیاطه دستگاه

8-پشت پا دستگاه نشسته

9-فیله کمر

10-ساق پا ایستاده پرشی

11-فرانت اسکوات

12-پشت پا ایستاده تک

13-اسکوات از پشت پا باز

14-ساق پرس پا

15-پرس پا خوابیده دستگاه