1-پشت بازو سیمکش تک دست

2-پشت بازو کیک بک سیمکش

3-اسکال کراشر جفت

4-پشت بازو سیمکش از بالای سر

5-پشت بازو کیک بک دمبل تک

6-پشت بازو دمبل تک ایستاده

7-پشت بازو دمبل خوابیده رو به داخل